W3LC0M3

Reddit


Discord


Pronouns.page


Iceberg Charts


Carrd.co


Under construction


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&@@&&&&&&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&####BBGGGGPPP55555YYYYYYJJJJ??????????7?777?7777777??????JJJJJJYY5555PPPGGGGBBB####&&&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&###BBGGPP55YYJJJ??77777!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!777??JJJY55PPGGBB##&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&##BBGPP55YJJJ??7777!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!~~~~~~~~~~~~!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!77??JY55PGB#&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&##BGGPP5YYJJ??777!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^:^::::::::::::::::::::::::::::::::::::^^^~!7?J5PB#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&#BBGP5YYJ?77!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~!!!!77777????JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYJJJJJJJJJJJJJJJ????????777!!!!!~~~~~^^^::..:^!G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&#BBGP5YJ??7!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^~~~~!!!77??JJJJYYYYYY555555555555555PPPPPPPPPGPPPPPPPPPPPPPPPGPPGPPPPPPPPPPPPPPPPPPP555555555YYYYYYYY55Y?^:.:G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&#GP5YJ?7!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^~~!!777????JJJYYY5555PPPPPPPPPGGGGGGBGBBBBBBB##B#########################################BBBBBBBBBBBBBBGGGGGPPPP55Y?7?JP5~^.:G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#BP5J?7!~^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^~~!77??JJYY555555PPPPPGGGGGBBBBBBB######################################################################B####B#BBBBBBBGBBGGGGGPP5J7J5P!^..P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#BG5Y?7!~^^^:::^^^^^^^^^:::::^^:::^^:::^^:^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~^^^^^:^^^~!!7?JYY5555PPPPPPGGGBBBBBB##############################################&########&########################&############B#BBBBBBBBBGGGGGGGPPJ?J5P7^:.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#G5J?!~^^:::::::^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^:^^^^^:::::::::::::::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^::::^~!7??JYY555PPPPGGGGBBBB################&#################################################&###########&##########################B#BBBBBBBBBGGGGGGGGGGPY?J5P7^:.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B7^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::::^^^^^^^^^^^:^:::::::::^^:^^^^^^^:::^^^^::^~!7JYY555PPPPPGGGBB#B###############&##&&##############################################################&###&&&&&#######&#############B#BBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGP57J5G?^:.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^:^::::::^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^.755YYYY5PPGBBBBB############&##&##&########&#######&########&&&#########&#####&#######################B###B################&#####B###B####BBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGP57Y5G?~:.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#7:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^:~PJ?J5GBB####B###############&&##&#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#####BBBBBGGGPPP55YYYJJJJ???????7777?????????JJJJJJJYYY5555PPPGGGB###BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBBGGGGGGGGY7Y5G?~:.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P~:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:.Y5?YBBBBB###################&&&&#&&&&&&&&&&#####BBBGGPP55YJJ??777!!~~~~~^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~!!!!!!!77777?????JJJJJJYYYY555PPPPGGB#GGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGPY?55G?~:.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^~^^^^^^^^^^^^^:~GJ5BBB##############&#&&##&######BBBGPP55YYYJJ???777!!!!!!~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~!!!!!!!!77777??????JJJJJJYYY5555PPPPPGGB#GGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGPPJ?55G?~:.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B!:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:.JPYBB############&&#####BBGGPP55YYJJJJ??????777777777!!!!!!!!~~~~~~~~~~^^^^^^^~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!777777??????JJJJJJYYYY555PPPPPGGG##GGBBGBBBBBBBBBB##BBBBBBBBBBBGGGGGGP?J55G?~::P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^:^PYPBB####&&&###BBGGPP55YYYYJJJJJJJJJJ????????7777777!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!7777777???????JJJJJJYYYY555PPPPPGGGB#BGGBBBBBBBBBBBBB#BBBBBBBBBBBBGGGGGGP7Y55P7~::G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:!GYGB#####BBGGPP555YYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJ???????7777777!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!7777777???????JJJJJJYYYYY555PPPPPPGGG##GGBBBBBBBBBBBBB#B#BBBBBBBBBBBGGGGGGY?55PP!~:^B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&?:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^::YPYBB##BGGPPPPPP55555YYYYYYYJJJJJJJJJJJ?????????777777777!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!7777777????????JJJJJJJYYYYY555PPPPPGGGGB#BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB###BBB#BBBGGGGGGJJP5PP!^.~&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@#!:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^:^GY5BB#GGGGPPPPPPP5555YYYYYYYYJJJJJJJJJJ??????????7777777777!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77777777????????JJJJJJJJYYYYY5555PPPPPGGGB##BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#BBBBBGGGGGP?5P5P5~^.!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@B~:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^::7GYPG##GGGGGPPPPPP5555YYYYYYYYJJJJJJJJJJJ?????????777777777777!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7777777777????????JJJJJJJJJYYYYY555PPPPPPPGGGB#BBBBBBBBGBBBBBBBBBBBBBB##BBBBBBGGGGG5?PPPGY~^.?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@G^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::YGYGB##GGGGGPPPPP55555YYYYYYYYJJJJJJJJJJJ?????????????777777777777!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77777777777?????????JJJJJJJJJYYYYYY555PPPPPGGGGGB#BBBBBBBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGJYPPPG?~^.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@G^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^::::::^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^~^:^GPYGB&BGGGGGPPPPP55555YYYYYYYYJJJJJJJJJJJ?????????????777777777777777!!!!!!!!!!!!777777777777777?????????JJJJJJJJJJYYYYYY5555PPPPGGGGGGB##BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB###BBBBBGBBGP?PPPPG7~::G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::!GPYGB&BGGGGGGGPPP5555YYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJ?????????????7777777777777777777777777777777777777777????????JJJJJJJJJJJJYYYYYYY555PPPPPGGGGGGB#BBBBBBBBBBBBB##BBBBBBBBBB#BBBBBBBBBGGYYPPPGP!~:^&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^~^::JGP5GB&BGGGGGGPPPP5555Y5YYYYYYYYJJJJJJJJJJJ??????????????77777777777777777777777777777777777???????????JJJJJJJJJJJJYYYYYYY5555PPPPGGGGGGGB#BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#BB#BBBBBBBBGJPPPPGY~~.7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^::5GP5GB#BGGGGGGPPPP5555YYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJ???????????????7?77777777777777777777777777777???????????JJJJJJJJJJJJJYYYYYYYY5555PPPGGGGGGGGB&#BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#BBBBBBBBBBBB5YPGPPG?~^.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^~^:~GPP5GG#BGGGGGGPPPP55555YYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJ??????????????????77?777777777777777777777????????????JJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYY5555PPPGGGGGGGGB##BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#BBB##BBBBBBBBBBBBJPGGGGG7~^:B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::7GPP5GB#BGGGGGGPPPPP5555YYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJ????????????????????77?7777777777777?????????????????JJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYY5555PPPPGGGGGGGB##BBBBBBBBBBBB##B##BB#BB####B#BB#BBBBBBB5YGGGGGG!~:^&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@#~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^::JGPP5BB&#GGGGGGPPPPP5555YYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJ?????????????????????????????????????????????????JJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYY5555PPPPGGGGGGGB##B#BBB#BBBBBB##B##BBBBBBBB###B##BBBBB##BJPGGGGB5~~.7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@7:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::5GPP5BB&#GGGGGGPPPPP5555YYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJ?????????????????????????????????????????????JJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYY55555PPPGGGGGGGGG#&BBBBBBBBBBBBB##B##BB##B######B#BBBBB###PYPGGGGBJ~^.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@Y:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^::^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^PPPP5GB&#GGGGGGPPPP555555YYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJ????????????????????????????????????????JJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYY55555PPPPGGGGGGGG#&#BBBBBBBBBBBBB#BBB#######B####B#BB#B#B#BY5GGGGGB!~^:B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:~PPPP5GG&#GGGGGGPPPP555555YYYYYYYYYYYJYJJJJJJJJJJJJJJJJ???????????????????????????????????JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYY55555PPPPGGGGGGGB#&#BBBBBBBBBBBBB##B#############B##BBB#BB#PYPGGGGB5~~:~&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@?^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^:.!GPPP5GG##GGGGGPPPPP555555YYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ????????????????????????JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYY55555PPPPGGGGGGGGB&#BBBBBBBBBBBBBBBBB#BB#####B##BBB#BBB##BB#5PGGGGGB?~~.?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@G^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:.?PPPP5GG##GGGGGGPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ????????J???J??J?JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPPGGGGGGGGB&#BBBBB#BBBBBBBB#BB#B#BB###BBBBBBBBBB###B#G5PGGGPBG!~^.P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::YPPPP5GG##GGGGGGPPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555PPPPGGGGGGGGB&&BBBBBBBBBBBBBB#BBB########BB#BBB##B###BBB5PGGGGG#5~~:^&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::PPPPP5GG##GGGGGGGPPPP555555YYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPPGGGGGGGGB&#BBBBBBBBBBBBB###BB#B######BB##########BB#G5GGGGGB#7~~.?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@&!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^~^:~PPPPP5GG##GGGGGGPPPPPP555555YYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555PPPPGGGGGGGGB#&BB#BBBBBBBBBBBBBBBBB########BB#######BBBBB5PGGGGG#G~~^.G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^:!GPPPP5GG#&BGGGGGGPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555PPPGGGGGGGGB#&#BBBBBBBBBBB##BBBBBB#########BB###B#BBBBB#G5GGGGGG&J~~:~&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@&!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^:7GPPPP5GG#&BBGGGGGGPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555PPPPGGGGGGGGB#&#BBBBBBBBBBBBBB##BBBB#################BBBBB5PGGGGGBB!~^.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::JGPPPP5GGB&BBGGGGGGPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPGGGGGGGGB#&BBBBB#BBBBBBBBB#BBBBB###########BB#####BBBBG5GGGGGG#Y~~::B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::YGPPPP5GGB&BGGGGGGPPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPGGGGGGGGG#&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB############BBB####BB#BB5PGGGGGB#7~~.!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::YPPPPP5GGB&BGGGGGGGPPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPGGGGGGGGG#&BBBBBBBBBBBBBB#BB#BB#B##########BBBB###BBBB#P5GGGGGG#5~~^.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@G^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^::5PPPPP5GGB&BGGGGGGGGPPPP555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPGGGGGGGGB#&BBBBBBBBBBBBB#BBBB#B#BBB#########BBBB##BBBB#BYPGGGGGG#7~~:^#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@Y:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^:^PPPPPP5GBB&BBBGGGGGPPPPP555555Y5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPGGGGGGGGG#&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB####BBB####BBBB##BBBBB#5PGGGGGGBP~~^.?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@J:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^:^PPPPPP5GBB&#GGGGGGGPPPPP555555Y5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPGGGGGGGGG##BBBBBBBBBBBB#BBBBBBBBBBB##B#BB#BBBBBB###BBBBBGYGGGGGGG#J~~:.G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@J:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^.~P5PPPPPGBB##GBBGGGGGPPPP55555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYJYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPGGGGGGGGG##BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#BBB#BBB#B#BBBBB#BB#B##BBB5PGGGGGGBG!~^.~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@Y:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^.!P5PPPPPGBB#&BGBGGGGGPPPP55555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPGGGGGGGGB##BBBBBBBBBBBBBBBBBB#B##B##BBBB##BB#BBBBB#BBBBBBGYGGGGGGG#J~~^.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^.!P5PPPPPPBG#&BGBGGGGGPPPPP555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555555PPPGGGGGGGGB##BBBBBBBBBBBBBBBBB#BBBBBBBBBB###BBB#BBBBBBBBBBBBYPGGGGGG#B!~~:!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~:.7P5PPPPPGGGB&BGGBGGGGPPPPP555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555555PPPGGGGGGBBB&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#B#BBBBBBBBBBBBBBP5GGGGGGG#Y~~^~#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@&7~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~:.?P5PPPPPPGGB&BGBGGGGGPPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYJYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPPGGGGGGGBB#BBGBBGBGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB###BBBBBBBBBBBBBBGYPGGGGGGBB!~~:7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@J~!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~:.JP5PPPPPPGGG##GBGGGGGPPPP55555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPPGGGGGGBG##GGGGGGGGBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBY5GGGGGGG#Y~~^^&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@G^^~~!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~:.J55PPPPPPGGG##BBGGGGGPPPPP55555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJYJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPPGGGGGGBB#BGGGGGGGGGGGGGGBGGBBGGBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBB5JGGGGGGG#B!~~:5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@7^^^^~~!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::Y55PPPPPPGGGB&BBGGGGGPPPPP555555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJYJJJJJJJYJJJJJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPPGGGGGBBB#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGG?PGGGGGGG#J~~^~#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@G~^^^^^^~~!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::Y55PPPPPPGGGB&BGBGGGGPPPPP555555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJYJJJJJYYJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555555PPPPGGGGGBB#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBGGBBYYGGGGGGGBB~~~:?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@J~^^~^^^^^~~!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::Y55PPPPGPGGGB&BGBBGGGPPPP555555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJYYJJYJJJJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555555PPPGGGGGBB#BPGGPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBGGBP?GGGGGGGG#?~~~:G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@&7^~~~^^^^^^^~~!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::YP5PPPPGPGGGG##BBBGGGGPPPP555555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJYJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPPGGGGB##BBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPGPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG?PGGGGGGGBP~~~:!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@#7~~~^^^^^^^^^^~~!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::YPPPPPPPPGGGG##BBBGGGGPPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYJJJJYYYJYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555555PPPPGGBB#BBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGPPPPGPPPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGGGJYGGGGGGGGB!~~^.G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@#7^~~^^~~~~~^^^^^~~!!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::YP5PPPPGPGGGGB&BBBGGGGPPPP55555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPGGBB#BBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGY?GPPPPPPPBJ~~~.7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@#7^~~~~~~~~~~^~~^^^~~!!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~!!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::YPPPPPPGGGGGGB&BBBGGGGPPPP55555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555PPPGGBBBBBBBBBBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPP55J7PPPPPPPPGP~~~:^&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@&J~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~~!!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^~~~!!!!!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::5PPPPPGGGGGGGG&BBBGGGGPPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY5555555PPPPPPGGGGGBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGBGGGGGGGPPPP55Y??PPPPPPPPPG!~~^.P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^~!!!!~^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^~~!!!!!!!~~^^:::^^^^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^::5PPPPPPGGGGGGG##BGBGGGGPPP55555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555YYYYYYYYY555PPPPPPGGGGGGGBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGPYGGGGPPPPPB7~~~.J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@B7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^~~!!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~!!!!!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::PPPPPPGGGGGGGGB&BBBGGGGPPP5555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJJ?????????JJJJJYYY555PPPPPPGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBGGGGGGGGGGGGG55GGGGGGPGGBJ~~~:~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@&Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^~~!!!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~!!!!!!~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^~:^PPPPPGGGGGBBGGG##BBGGGGPPP555555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJJJJ????77777777777?????JJJJJYYYY555PPPPGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGBBBBBBBBBBBGBGGGGGGGGGGGGGJPGGGGGGPGGBY~~~::&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@G7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~~!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^~:^PPPPGPGGGGGBBGGG##BBGGGGPPP5555YYYYYYYYYYYYYYYYYYY55555555PPPP5555YYYYYJJJ???????7777777777777???????JJJJJYYY5555PPPPPGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBBBBGGGGGGGGGBGBGGBGGBGGGGGGGGGGGGPY5GGGGGGGGGGB5~~~^:B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@&Y~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^~~!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^PPGGGGGGGGGBBBGGGB##BBBGGPPPP555555555PPPPGGGGGGGGGGGGGGGPPPPP555YYYYJJJJJ???????????7????????????JJJJJJYYYY555PPPPPPGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP55PGGGGGGGGGGPB5~~~^.B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@#J~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^~~!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^GGGGGGGGGGGBBBBBBBGP5GBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGPPPPP55555YYYJJJJJJJ???????????????????JJJJJJYYYY5555PPPPPPGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGBBGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGGGPPB5~~~::#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G7~^~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^~~!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::PGGGGGGGGGGBBBBBBBGPJGBBBBBBBBBBB#BBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGPPPPPPP555YYYYYYJJJJJJJ??????????????JJJJJJJYYYYY5555PPPPPGGGGGGGGGGGGGGBBBBBGBBBBBBBBBBBBBGBBBGBBBBBBBGGBGGGGPPPPPPPPPPPPPGPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP#Y~~~:^&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P7^^~^^~~^^^~~~~~~~~^~~^~~~~^~^^~^^^^~~!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::PGGGGGGGGGGBBBBBBBBGJPGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGPPPPP55555YYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYY555PPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBGGBBGBGBGGBBGBGGBGGGGGGPPPPPPP55PPPPPPG##&#BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG#7~~~.!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&P!^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~^~~~^^^~^^^^^^~~!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::5GGGGGGGGGGGBBBBBBBGJPGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGPPPPPPP5555YYYYYYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYYYYYY5555PPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGBBBBBBGGGGGGPPPPPPPPPPPPPPGGGGPPPPGGG#@@&&@@&BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG#G~~~^.J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&5!^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~^~~~^~~^~~~~~^^^~~~~!!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~::5GGGGGGGGGBGBBBBBBBGJ5GGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPP55555YYYYYYJJJJJJJJJJJYYYYYYYYY5555PPPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGBBGGGGGGPPP555555PPPPPPGGGGGPPPPP55555PPGG5PG&@&BPJG#&#GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGB#?~~~:.B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&P!^^^^^^^^^^^^~^~^~~~^^~~~~~~~~^~~^^~^^^^^^~~~!!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~:.YBGGGGGGGGGBBBBBBBGGJ5GGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPP55555YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY555555PPPPPPPGGGGGGGGGGGGGPPP555YYYY5555PPPGGGGPPPP555555PPPGBBB##&&&&&GPB@#B#########GYYPGGGGGGGGGGGGGGGPGG##J~~~^.!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P7^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~^~~~~~~~^~~~^^^^^^^~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~:.?BGGGGGGGGGGBBBBBBBBJ5GGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPP5555555YYYY55555555555555555PPPPPPPPPPPP5555YYYYYY555PPPPGGGGGGGGGGY55PPGGGB####&&&&&######BBBBPPB&&##&&&&&&&###&#BGGGGGGGGGGGGGGBB&#J~~~~.:B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G?~^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~^^~~~^^^~~^^^^^^~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^~^.!BGGGGGGGGGGGBBBBBBBYYGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPP55555555555555P555PPP55555YYYYYYYYY555PPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPJ#########BBBBBBGBGGGGGGPPPP5PGB@@&&&&&@&&&&&###GGGGGGGGGBBB####P7~~~^:.5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BJ~^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~^~~^~~^^^^^^~~^^^^^^^^^~~~~~~~^^^^^^^^^^~^.^BGGGGGGGGGGBBBBBBBBYYGGGBBBBBBBBBBBBBBBGBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGPGPPPPPPPPPPPPPPPPPP555555YYYYYYYYY555PPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG5JBBBBBGGBGGGGGGPPP5555YYYYYYJPGGB#&&&&&#GGBBGPGGGBBBBBBBB###BGY7~~~^:.^P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&57~^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~^~~^~~^^^^^~^~^~~~^^^^^^^^^^~~~~~~^^^^^^~~::GGGGGGGGGGGGGBBBBBGYJGGBBBGBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPP5555YYYYYYY5555PPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGB5JGGGPPPP5555YYYYYYYYYYY555PPPGGGGGGGGBBGBBBBB#B#BBBBBBBGPPY?7~~^^:::^J#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BY7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~^^^^~~~^~~^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~^~!::YBGGGGGGGGGGGBBBBBGYJGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPP5555555555555PPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG5?5YYYYYJJYYYY55PPPGGGGGBGBGGGGGBBBBBB##B##BBBBBGGP5J??7!~~^^::^^!?5B&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BY7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^!#GGGGGGGGGGGGGBBGGY?PGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGBGGGGGPPPP55555555PPPPPGPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPJYY55PPPGGGBBBBBBBBBBBBB#BB#BBB##BBBBBGGP55J?77!~^^:::::^~7J5G#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B57~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^~~~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::PBGGGGGGGGGGBGPGGP?!5GGGBBBBBBBBBBBBBGGGGGPPPPPP555PPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGBBBBBBBBBBB#########BBBBBBGGP5YJ?7!~^^::::::^~!7J5GB&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#P?~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:.7BGGGGGGGGGGGBGP5J!^JPGGGGGGGPPPPPP5555PPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBB############B#BBBGGP5YJ?7!~~^::::::^~!7?Y5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GJ!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^^^^::PBGGGGGGGGGGGGGG5YJJY5PPP5P55PPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGBGBGGGGGGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGBBBBBB#######BBBBBBBBBGGP5YJJ?7!~^^:::::^^~7?J5PG#&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B5?~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:.7BGGGGGGGGGGGGGGGBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBB#####BBBBBBBBGGP55YJ??7!~~^^:::::^~!7JY5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&#B###&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GY7~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::5BGGGGBGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGBBBBBB#####BBBBBBBBGGPP5YJ??7!~^^::::::^^~!?JYPGB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&####BBBBB##B##BBBB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#GY!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^BGPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBB#BBBBBBBBBBBBGGGPP5YJ?77!~~^^::::::^~!7?Y5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&#####BBBBBBGGGGPPPPPGBBGGPP5PPB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5!7!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.!BGPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBB##BB#BBBBBBBBBBBGGGP55YJ?7!!~^^^:::::::^~!7J5PG#&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&##BBBBBBBBBGBGGPPP55YYY5555YY55P5YJ??JY55PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&?~!!!!!!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:.7#GPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBB#####BBBBBBBBBBBBBBGGP55YJ?7!!~^^^:::::::^~!7?J5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&#####BBBBBGGGGGPP5555YYY555JY555GGPP5YJ5PPPP5YJ5Y555PGPGB&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Y~~!!!!!!77!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^::?BGPGGGGGGGGGGGBGGGGGGBBBBBBGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBB##B#BB###BB#BBBBBBBGGP55YJJ?7!~~^^^:::::::^^~~!!777P&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&######BBBGGGPPPPP555YYYY555YY555PGPP5Y?J5PPGGGP5GGGGG5YY5555YYYJJYY5G#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BJ!~!!!!!!!7777!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^::7GGPGGGGGGGGGGGBGGGGGBGGBGGGGGGGBBBBBB#B#BB###B#####BBBBBBBBBBBBBBBBGGP5YYJ?7!!~~^^^:::::::^^^~~!77??JJJJJJJJJ?G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&########BBBGPGGGGP5YYJ?77?JYYYYYPPPP5J5PPPPGBG5PPGGGGGP5PGGGPP5Y?JYPPP55JYYYY55GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BJ!~!!!!!!!!!!!!77!!!~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^5BBBBGGBBGGGGGBBBBBBB##############B#BBBBBBBBBBBBBBBGGPP55YJJ?77!~~^^^::::::::^^~~!!77??JJJJJJJYJJJJJJJJJJ???B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&&#####BBBBGPP5GGGGPPPYJY5555P55YJYYYY555PGGGGP5PPGGGPGGPGGGGPY5J?J5PPGGGPYY5PPGGPJ5555YY5555PB&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#57!~!!!!!!!!!!!!777777!!~~~^^^^^^^^^^^~^^::!5####B#B#BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB#BBBBBBGGGPP55YJJ?77!!~~^^^^::::::^^^~~!!77??JJJYYYJJJJJJJJJJJ?JJJJJJJJJJ??J5B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&#######BBBGPGGGGGGPPYYYY5PPGGGGP555PPPPG55J555555PGBBGGGYGGGP5JYYJYPPPPGG5YJ5PPPGBP5GGGPPP5Y5555YYJJ???JY5G#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BY7!~!!!!!!!!!!!!!!!777777!!!~~~~^^^^~~^^::~YPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGPP5YJJ?77!!~~^^^^^^:::::::^^^~~!777??JJYYYYYYYYYYYYJJJJJJJJJJJJJJ?JJJJJJ???JYG&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&####BBBBBBGGGGGBGGPP5JYYY5PPGGPP555PPPGGGPJPPPPPPGGYY5YYYYJ?J5PGGGJPGGGGGP555PPPPGBP5GGGGPP55PPGGPPP5??YPPPP55YYJ???JJ5PB&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&B5?!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!7777777!!!~~~~~^^:.:~7JYYYYYYYJJ??77!!!~~^^^:::::::::::^^^^~~!!!77????JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ?J5G&@@@@@@@@@@@@@@&&&&####BBBBBBGGGGGGGPPPYJJJ5PPGGGP5YJ5PPPGGP5GGGGGPGGPY55555YY555555YY?JJYYY5P5GGGGGGG5GGGGGGGGPPGGGGPP55?YPPPGG55PPGGGGP55555YJJ???YY5G#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&G5?7!!!!!!!!!!!!!!!7!!!!77777777777!~^::.::::::^^:::::::::::^^^^~~~!!!777????????????????????????JJJJJJJJJJJJYJJJJJJJJJJJJJJJJJ???JPB&@@@@@@@&&&####BBBBBBBBBGBBGGPP5YY55PPGGGP55YY5PPGBGPYGGGGGPGB55GPPPPPPP55YYYYYYYYYY555P5YY555555PBBBGGGGYBGGPPPPYJYPPPGGGPPPPGGGGG5PGGGP5YYYJ555555YJJYYYY5PB#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BPJ7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77!777777777!~~^^~~~~~~!!!77777777777???????7???7777?????????????????JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ??JYG#&@@&&&####BB#BBBBBBBGPPPYY55PPPGGPPP5??YPPGGG5PGGGGGGGBP5GPPPPPGGPPPYY55PPPP5555YYYYYYYYJJ5555555YYJ?J5GBBBPYGGGGGGP55PPPPGGBPPGGGGGPPPPPGGP5YYJJJYY5PP5J5555555PGGB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#BPY?7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!777777777777777!!!!!777!777777777777777777???777???????????????????JJJJJJJ???JJJJJPB#############BGPPY?YPPPPGGPPPY?J55PGBGG5PPPPGPGBGYPGGGGGGGGPPPY55PPPGGGGP5YJ55PPP555YJJ?JJ?7??YYY5P55J???JYY5PGBBGGGGGGG5GGGGPPPPPPPPJJJ5PPPP5PPGP5YJ55555P5?55555555GGGGGB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#GPYJ?7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!77777777777777??777???7??????????????????JJYY55PGBB###&###BGGG5J5PPPPGGPP557?5PPGBGGPPPPPGPGGBGYGGGGGGGGGPPPJ?5PPGGGGPP5JYPPPGGGPJPPPPP55YYY??JJJYYYYYY5555PP5Y5555555PGGGBBGGGPJGGGPPPPP55555YY5PPPPPPPGBGJY555555P?Y555555PGBGGBGGGG#&@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#BGPYJ?77!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!77777777????77777??77??7???????JJYY5PGBB##&&&##BGP5GGGGPPPPP5J??PPPGGGGP5P5PGGGBBG5GGGGGGGGGP5PP55PPPGGGGP5J5PPPPGGG5PPGGGGPGG5YPPPPP5555YYYY555555555555PP5?5555555YY5PPGBBBG5GGGGGGGP5PPPPPPGGGGGGGGGGBJY555555PPPPGGGGGGBBBBBBBBBGGGB#@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#BGGP5YJJ??7!!!!!!!!!!!!!~~!~~~~~!~!!!!!!!!!!!!!!!!77777777777??JY55PGGB####BBBGPGGBBBGGPPP5Y?JYPPGBGGPPP5PPGGBBGYPGGGGGGGBG5PPPPGGGGGGPP5JJJPPPGGGG5PPPPPPGBPYPPPPGGGGGP5555PPPP55YJ555555555555555G5YYYYYJ7777JYYY5PGBBBGGGGGGGYPGPGGGGGGGGGGGGGGPPPGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGB#&@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&##BBGGPP5555YYJYYYYYJJJJJ??J??JJJJJYYYY5555YJ5PGBB#####BBBBBBBGPP5Y7755PPPGGGGP5JJJPPPGBB5GGGGGGGGBG5PPPPPGGGGGPP5JYPPPPGGGGPPPPPPPPGBGYPGPPGGPPP555PPPGGGGGP55PPPPPP5JJ55555YYYYYYY5Y5GP555YYYJJYYYYYY555GBBBBBBGGGYPPGGPGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGB#&@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&###&####BBBBGGPPPJ?JY5P5PGGPP5J?YPPPGBBB55GGGGGGGBB5GGGPGGGGGGPPYJ?JPPPGGGGPPPPGGGGBBG5GGGGGGGPGP5PPPPGGGGPP5Y5PPPPGBBP5GGPPPPGPJJ55YYY???77?JYY555PPP55J55555555555PGBBBBBBBBPGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGPG#@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&#########B##BGGPY?J5PPPPGGPPPPJ?YPPPBBGP5PPPGGGGG#BJPGGGGGGGGPPPYY?5PPGGBGGP555PPPGBBG5GGGGGGGGBP5PPPPGGGPP5JJY5PPPBGG5PPPPPPPPGB55Y5PPPPPPY5PP555JJYYYYY555YYJ5GG5Y555555555555PBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGBBBBBBBBGGGBGGBBBGBBBBBBBBBGGGGPP5555PPGGGGP?Y&@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&&########BBBGG5JYPPPPPGGPPP5Y7JPPPG#BG5PGGGGGGG#BY5GGGGGGGGGPPPY?JPPGGGGGPP555PPPGBBG5PGGGGGGGBG5PGPPGGPPP5J7J5PPPGBGGP5PPPPPGBGYPP55PPPPGGGP555?555YYY55555JJ55555555555Y5G5J55555PPPGGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPP5555PPPGGGGBGBBBGP!:!@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&###BBBBBGGG55GPPGGGGGP55YJ?5PPPGBGGP5PPPPPGGBBBYPGGGGGGGGGP5YY5PPGGGGGGPP5Y5PPPG#BG5PGGGGGGG#B5GGGGGGGGPPP5J5PPPGGGP55PPPPPPGGGYPPPPPPPGGPP5JJ55PPPGBGG5555PPPP55YYYYYY555YYYY555555PGPGGGGBBBBBBBBGBBBBBGBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP5555555PPPGGGBBBBBBBBGGP5Y?7^^!@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&###BBBBBGGP555PGGGPP55YYYPPPPBBGG555Y5PPPGBBB5YGGGGGGGGBG5PPPPPGGGGGP5J?YYPPPPBBGGPPPGGGGGB#GYGGGGGGGPP5Y?J5PPGBGGGP555PPPPGBPYGGGGGGPGBGPPJJ55PPPGBPPPP55PPPPGBPJPGPP5YJJJJYY555555PPPPGGGBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP5555555PPPGGGGGGGBGGGGPP5YJ?!!~~~~~~~Y@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&###BBBBBBBBGGP5YJ777777JYYBBGG555J5PPPG#BGYPPGGGGGGGBB55GGGGGGGGPPPY?J55PPGBBGGPPPGGGGGGBBBYPGGGGGGPG5Y5PPGGGGGPPYY55PPPGBBG5PGGGGGGGGPPPYYJ5PPGGGGPP555PPPPGBGYPGPPGPPPGP5PP55YJ?7!77?JYYY5PPGGGGGGGGGGGGGBBBGBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP5555555PPPPPPPPGPPGPPPP55YJ?7!~~^^~~~~~~~~~~!#@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BBBBBBBGGGBBBBBBBBBGGP555YJJJ!77JYJB&#BY5GGGGGGG##GYGGGGGGGGGGPP55JJJPPGBBGGP555PPGGG#BGYGGGGGGGGGGGPPPGGGGGPP5J?JPPPPBBGP5GGGGGGGGBP5PP55PGGGGGPPJJ555PPPBBGPYGGGGGPGBP5PPPPPPPPPPPPPPPP555YJJYYY55YYJJ5GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP55555555PPPPPGPPPPPPPPP55YJ?7!~^^^^^^~~~~~~~~!!!!!7JB@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#G5PGGGGGGGGGGBGGGGGGGGP55555?YYYYYYYY#@BJGGGGGGGGGGPPP5YYPPPGBBBGPYJ5YPPPB#BB5PGGGGGGGBBP5GGGGGGGPPJ7JPPPPPGBGGP5PPPGGGGBB55GGGGGGGGGPP5?7?J5PPGBGG5PPGGGGGGBBP5GGPPPPPPPPPPPPPPPPP5P55PPPP55YJ5555555YYY5PGGGGGGGGGGGGGBGBGGGGGGGGGGPPP5555555PPPPGGGGGGPGPPPP55YJ?7!!~~^^^^~~~~~~~~~~~~!!!!!77G&@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BP5GGBGGPGGBGGGGGGGGGGGGBBP55555Y?5555555Y5G5YY5555GBBBGGPPJ?7YPPPGBBBB5GGGGGGGB#GYGGGGGGGPPPY?J5PPPGGGGP5YPPPPPPBBB55GGGGGGGGGPPYJJY5PPGGGGG55PPPPPPGBPYGGGGGGGGPGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5?Y555555555555PBBGBGBBGGGGBGGGGGPPP5555555PPPPGGGGGGPPGPPPP5YYJ?7!~~^^^^~~~~~~~~~~~~~~!!!!7777?YY5B@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B7^..7GBBBBGGPGGBBGBGGGGGGGGBGP5555JJ555YYYYYY?7777YYYYYG&BBBPPPPPPPPGB##GYBBBBGGGGGPY5PPGGGGGGP5YY5P55PGBB55GGGGGGGGGGPP55YYPPGGGGGPYJJ5PPPGBGP5GGGGGGGPGP5PPPPPPPPPPPPPP55555PPPPPPPPPGGPGPPPPPPPG5?Y55555PPPPGGGGGBBBBGGGGGPPP5555555PPGGGGGGGGGGGPPP55YJ?7!~~^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~!!!!77?JY5PGB#&@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&~.:^JBBBBBBBBBGGGBBBGGGGGGBGGBBGP55JY55555YYYYYYYYYYYYYYYG&#BYPGGGGGGPGGGPPGPGGBBGPPPY??5PPPGBGG5PPPPPPPPGBYPGPPPGGGGGGPP5YJJPPPPGBGP5GGGGGGGGGP5PPPPPPPPPPPPPPPPPP5555555PPPPGGGGGGGPPPPPPPPPPPPPPGG5PPGGGGGGGGGGGGGPPP55555555PPPGGGGGGGGGGGPPP5YY?7!~~^^^^^^^~~~~~~~~~^~~~~~!!!7??JY5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&~::!GBBBGBBBBBBBGGGGBBBBBGBGGBBGBGPY5555555JY555555555555YGBGYPPGGGGGPPPP??Y5PPGBBBGP5PPPPGGG##GYGPGPPGGGGGPPPY?YYPPPGBBGPPPGGGGGGB#55GGGGGGGPPPPPPPPPPPPPPP55555PPPPPPGGGGGGGGGGGPPPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPP5555Y555PPPGGGGGGGGGGGGGP55YJ?7!~~^^^^^^^~~~~~~~^~~~~~~~~!!77?J5PGB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@7:::~5BBBGBBBBBBBBGPGGBGBGBGGBGGGGBGP555555?55555YYYYYYYYJJJJYYY55PB#BGPP5555PPPPB#B55GGGGGGGBBPPPYJJ5PPGGGGGGP5Y5PPPPGBBJGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGGGGPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPP55555555PPPPGGGGGGGGGGGPPP5YJ?7!~~^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!77?Y5PB#&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P:::.:?GBBGBBBBBBBBBGGGGBGGGGGGBBGGGBGP555YJ555555YYYYYJ7777?YYYYYY5##BBPPGGGGGGGGBGPP5Y5PPGGBBGPP5?Y5PPPPGBBGYPGGGGGGGGGYGGGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGPPGGPPGPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP5555YY5555PPPPGGGPGGGGGGGPP5YJ?7!~~^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!77?Y5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&^.:::.^JBBBBBBBBBBBBBGGGGGBBBBBBBBGGGGGP5YY555555555YYYYYYYY55555555#&#YPGGGGGGGGGPP55??YPPPGBBGP5GGGGGGGGB#PYGGGGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP55YYYYYY55PPPPGPGPPGGGGGPPP5YJ?7!~~^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!7?JY5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?.:::::.~YBBBBBBBBBBBBBGPGGBBBBBBBGGGGGBG55555555555YJ5555555555555Y5P5J5PGGGGG##BBGG55PPPGGGB#B55GGGGGGGPPGPPPPPPPP5555555PPPPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP55YYJJJYY55PPPPGPPPPPGPPPPP5YJ?7!~~^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!7?J5PG#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G::::::::.~YBBBBBBBBBBBBBGGGGBGGBBGBBBGGBBGGGGP55555JY55555555YYYY?7777?YYYY555PB##BGJGGGGGGGGB#YPGGGGPPPPPPPPP55555555PPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP55YYJJJJYY55PPPGGPGGGGGPPPP5YJJ7!!~^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!7?Y5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!.:::::::::~5BBBBBBBBBBBBBGGGGBBGBBBBBBGBGGGGGGP555J555555555555YJYYYYYYY55555YY5G&GYGGGGGGGGG#YGGGGGGGPP5555PPPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP55YYYJJJJJY55PPPGGGGGGGGGPPP5YJ?7!~^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!7?JYPG#&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y.:::::::::::!5BBBBBBBBBBBBBGGGGBGGBBBBGBGGGGGGBGP5J55YYYYYY5555?Y555555555555YYYYBB5GGGGGBBBGGGGGGGGGGGPYPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP55YYYJJYYY55PPPPPPPPGGGGGGGPP5YJ?7!~~^^^^^^~^~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~!!7?Y5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&!.::::::::::::~YBBBBBBBBBBBBBGGGGBGGGBBBGBGGGGBBGGP5555YYYYYYYYY5555555555YYY55555BGBBBBBBBBBBGBBBGGGGGY5GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP5YYJJJJJJY55PPPGGGGPGGGPGGGPPP5Y?7!~~^^^^^^^~~~~~~~~^~~~^~^~~~~~~!!7?JY5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Y^:::::::::^^::~YBBBBBBBBBBBBBGGGGBGGGBBBGGGGGGGGGGP5555?YY555555YYYY55555PPPGGGBBBBBBBBBBBBBBGBBBBGGPJPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP5YJJ?????JY55PPPGGPPPPPPPPGPPP5YJ?7!~^^^^^^^^~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~!!7?J5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y~^^::::::::^^::~YGBBBGBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGP5Y?Y5555555PPPPGGGGBBBBBBBBBBGGBBBBBBBBBBGGGGGBPPGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP5YJJ????JJY5PPPPGPPPPPPPPPPP55YJJ?7!~^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!7?JY5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&57~~^::::::::^^::^JGBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGBGBGP5PPPGGGBBBBBBBBBBBBBBGBBGGGBGBBBBBBGGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGPP55YYJJJJYY55PPPGPPPPPPPPPPP555YJ?7!!~^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!7?JYPG#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&P7!~^^::::^::^^^:^?G#BBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBBBBBBBBBBBBBBBGGGBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP55YYYYYY55PPPGGGGPPPPPPPPP55YYJ?7!~~^^^^^^^^^^~^^~~~~~^^^~~~~~~~~~!77?Y5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&G?!~~^^^^^^^^:^^::7PBBBBBBBBBBBBBGPGGGGGGGGGGGGBBBBBGGBBBBGGGGGGGGGBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPP5555Y5555PPPGGGGGGPPPPPPPP555YJ?7!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~!~!!!!!7?J5PG#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BY!!~^^^^^^:::^^::!5BBBBBBBBBBBBBGPGGGGGGGGGBBBBBGGGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP55555555555PPPGGGGGGGGPPPPPPP55YYJ?7!~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~!!!!77?J5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#57!~^^^:^:::::^::!YGBBBBBBBBBBBGPPGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGGGGGGGGPPP5YYYYYYY55PPPGGGGGGGPPPPPPPPP55YJ?7!~~^^^^^^^^^^^~~^^~^^^^^^^~~~~~~!!!7?JY5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&G?!~~^::^:::::^::^?PBBBBBBBBBBBGPPPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPP55YYYYYY55PPPGGGGGGGGGGGGGPPPP5YJJ7!!~^^^^^^^^^^^^^^~~~~^^^^^~~~~~~~!!!7?JYPG#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Y7~~^^::^::::^^:^75BBBBBBBBBBGGPPP555PPPPGGGGGGPPP55YYYYY555PPPGGGGGGGGGGPGGGPPPP5YYJ?7!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^~~~~~~~~!!!7JY5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GJ!~~^^^^^^::^^::!YGBBBGGGGGGGPY7!7?Y55YJJJJ?JJYY55PPGGGGGGGGGGGGGGGGPP55YJ?7!~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~!7?JYPG#&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#5?!~~^^^^^:::^^:^75GBGGGGGP5J!:^7J55YJY5PPGGGGGGGGGGPGGGGGPPP5YJ?7!!~^^^^^^^^^^^^^^^~~^^^^^^~~~~~~~~~!!7?J5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BY7!~^^^^^:::^^^^~?5GGGPPP5YJJY55PPGGGGGGGGGGGGGGPP5YY?7!~~^^^^^^^~~~~~~~~~~~~^~^^~~~~~~~~~!!77?Y5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GJ7!~^^:^::::^^:^!JPGGPPPPPPPPPPPPGGGGPPP5YJ?7!~^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~!!77JYPG#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#P?!~~^^^:::::^^:^!?Y555PPPPPP55YJ?7!~^^^^^^^~~~~~~~^~^~^~~~~~~~~~~~~~~!!!7?Y5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B5?!~^^^::::::::::^^^~~~~~^^^^^^^^^^~~~~~~~~^^^^^^^^~~~~~~~~!!!77?Y5GB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BY7!~^^^:::::^:::::^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~!!!7?JYPG#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GY7!~^^:^^^:::::::^^^^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~!!7?J5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GJ7~~^^^^:^^^^^^^^^^^^^~~~~~~~~!!7?J5PB#&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GJ7!~~~~^~~~~~~~~~~~~~!7?Y5GB&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BY?7!!!!!!~!!7?Y5GB&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&########&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@